Ân nét trong sketchup

anh, chị chỉ dùm em cách ẩn nét giữa dầm và sàn trong sketchup với ạ

2 Face của 2 cấu kiện đặt giao nhau thì bạn xóa cái line edge tự khắc chúng join vào thôi. Cần gì phải ẩn