Chech list nghiệm thu cọc bê tông

Anh em nào có chech list nghiệm thu cọc bê tông ly tâm mình xin với

Checklist nghiệm thu cọc bê tông ly tâm cũng tuân theo tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. Các cty đều căn cứ theo đó mà lập ra, chỉ khác chút là hình thức mà mẫu điền. Bạn xem trong tiêu chuẩn là có thể lấy ra. Phân theo các điều kiện nghiệm thu rõ ràng. https://vanbanphapluat.co/tcvn-7888-2014-coc-be-tong-ly-tam-ung-luc-truoc