Diện tích GFA và CFA là gì?

Nay làm mô hình kiến trúc thì sếp yêu cầu tính GFA và CFA, anh chị em nào cho mình biết nó bản chất là gì và cách tính như thế nào với ạ.

1 Like


Tham khảo nhé bạn

1 Like