Filter trong Revit API

bên Dynamo mình dùng Node FilterByBoolMark để lọc đối tượng vậy bên Revit API mình dùng hàm nào tương tự vậy ạ. Em mới chuyển từ dynamo sang C# API, cảm ơn các bác

ElementFilterCategory bạn nhé

2 Likes

Bạn Add thư viên using System.Linq rồi dùng câu lệnh này xem thử nhé . Chúc bạn thành công
var collector = new FilteredElementCollector(doc).OfCategory(BuiltInCategory.OST_FloorOpening).Cast<Autodesk.Revit.DB.Opening>().ToList();

3 Likes