Lấy Rebar trong file link ở active view

Hi mọi người, mình đang muốn lấy rebar từ file link nhưng chưa được, mình tạo solid từ cropt box của active view rồi tìm những đối tượng trong file link giao với solid này nhưng ko cho ra Rebar, mình debug để xem cái instanceElementsInViewRvL thì chỉ ra được Floor và Framing (ví dụ hình 2).

Đây là đoạn code của mình:
var bbActiveView = ActiveView.get_BoundingBox(null);
var solidActivew = bbActiveView.CreateSolidFromBBox();
var solidIntersecFil = new Autodesk.Revit.DB.ElementIntersectsSolidFilter(solidActivew);
instanceElementsInViewRvL = new FilteredElementCollector(RevitLinkDocument)?.WhereElementIsNotElementType().WherePasses(solidIntersecFil);

Cảm ơn mọi người.