Tính gió trên mái

Vì sao trên mái, gió tác dụng quy về lực tập trung để tính

Cái này tùy quan niệm của người thiết kế thôi bạn ơi. Mình thấy gió thì quy về tải tập trung gán vào tâm khối lượng hay quy ra tải phân bố vào dầm cũng được cả.
Riêng với gió động thì nó được hình thành do giao động quán tính gây ra thì việc quy về lực tập trung gán vào tâm khối lượng là chính xác nhất.

1 Like