Vấn đề gán tải vào ETABS

Anh (chị) cho hỏi là khi em sơ bộ tải trọng ( Sàn ; Dầm ; Cột) thì có tính trọng lượng bản thân của các cấu kiện ( Sàn ; Dầm; Cột) . Nhưng khi mô hình vào Etabs em gán tiết diện (Sàn; Dầm; Cột ) , sau đó gán tải tải vào …Thì có bị dư tải không , tức trọng lượng bản thân của (Sàn ; Dầm ; Cột) mô hình có tự tính dồn khi em gán tiết diện vào rồi gán tải sơ bộ vào nữa ạ ! Em đang thắc mắc điều này vì thấy tải ra khá lớn so với sơ bộ ( ví dụ như sơ bộ tải cột lại bé còn với mô hình thì lớn hơn nhiều )

Bạn đã khai báo tiết diện thì Etab tự tính ra trọng lượng bản thân vào mô hình rồi nhé. Yên tâm là không dư

1 Like

Cảm ơn anh nhiều nhé :blush: